תקנון אתר

 

לקוחות יקרים שלום רב,

ברוכים הבאים לאתר של "יעד טכנולוגיות", כל רכישה דרך האתר או דרך נציג טלפוני מהווה את הסכמתך המלאה לתקנון האתר ולסעיפים הכלולים בו.
 1. כל אדם הגולש באתר ו/או עושה שימוש בו במישרין או בעקיפין, לרבות בכל תוכן או שירות, מסכים ומתחייב לפעול בהתאם להוראות תקנון זה, לרבות תנאי השימוש באתר המפורטים להלן וכפי שיעודכנו מעת לעת.
 2. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר, למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור וההתניה בוצעה באתר אם במפורש ואם במשתמע.
 3. הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש  באתר או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. מובהר בזאת, כי הסכמת המשתמש לאמור בתנאי השימוש כמפורט להלן, מהווה הסכמה לכל התנאים וההוראות המפורטות במדיניות הפרטיות.
 4. הוראות תקנון זה תחולנה על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש באתר, לרבות על כל רכישה שתתבצע על ידו באמצעות האתר. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, טרם כל שימוש בשירות ו/או תוכן הכפוף להם.

תוכן האתר:

 1. כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר בתוכן של צדדים שלישיים, הנם של אותם צדדים שלישיים והחברה אינה מעורבת ביצירתם. המשתמש מצהיר בזאת, כי  הוא מסכים לכך שהחברה איננה אחראית לנכונותו, שלמותו, אמינותו, ויישימותו ו/או לתוצאותיו של תוכן צד שלישי ו/או השימוש בו.
 2. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד.
 3. האתר מציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה תתבצע עד גמר מלאי המוצר.
 4. הנתונים נלקחים מאתר היצרן או מנתוני היבואן והם בכפוף להגדרות היצרן לרבות גודל/נפח, מדידה,שיטות הבדיקה,תנאי הבדיקה,נתונים טכניים וכל נתון אחר שניתן על ידי היצרן/יבואן.
 5. כל תוכן ו/או מידע המובא באתר בקשר למוצר ו/או לשירות, לרבות מפרטים, הוראות הפעלה ונתונים שונים, נמסר על ידי יבואן ו/או יצרן המוצר ו/או ספק המוצר או השירות (להלן: "הספק" או "הספקים"). תמונות המובאות באתר, לרבות קשר עם מוצרים, הן תמיד לשם המחשה בלבד ואין בהן בכדי לחייב את החברה או היבואן או הספק. החברה לא תהיה כל אחריות בקשר עם תוכן ו/או מידע כאמור המוצג באתר לרבות כל שגיאות וטעויות.
 6. כל שימוש במידע או בתוכן באתר, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד החברה או כנגד צדדים שלישיים בקשר למידע או לתוכן באתר, לרבות תוכן לגבי מוצרים או מבצעים, ולא תהיה כל טענה בגין נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש או בשל הסתמכות על מידע או תוכן של צד שלישי.
 7. באתר עשויים להיות מוצגים, תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלו באתר, לרבות מדריכי קניה, מאמרים, מפרטים ו/או תמונות של מוצרים (להלן: "תוכן של צד שלישי"). מבלי לגרוע מהאמור, השימוש של המשתמש בתוכן של צד שלישי כפוף לתקנון ו/או למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, במידה וישנים.
 8. האחריות הינה אחריות מוגבלת. תנאי האחריות כפופים לתנאי תעודת האחריות ותנאי היבואן.

זכויות וקניין רוחני:

 1. גלישה בדפי הסחר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון.
 2.  זכויות הקניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל קניין רוחני אחר, לרבות עיצוב האתר, טקסט, איורים, תמונות, גרפיקה, קטעי וידאו או אודיו, הנם בבעלות החברה או בבעלות צדדים שלישיים במקרה בו הוצגו באתר על ידי צדדים שלישיים, ולמשתמש לא תהיה בהם זכות כלשהי (להלן: "האלמנטים המוגנים").
 3. על המשתמש חל איסור לבצע כל שינוי, להעתיק, לשכפל, לתרגם, להפיץ מחדש, לשדר, לפרסם, למכור, לשווק בכל אופן שהוא כל חלק מהאתר, לרבות ומבלי לגרוע, את האלמנטים המוגנים, כולם או חלקם, ללא הסכמת החברה, אם וככל שתינתן לשם כך, מראש ובכתב.

אבטחה:

 1. אתר זה נוקט בכל האמצעים העומדים לרשותו על מנת לשמור ככל האפשר ובדרכים המקובלות על סודיות המידע של קהל לקוחותינו.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתתפות והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי .מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.
 3. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר , אלא אם נכתב אחרת.
 4. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות .
 5. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם האתר.
 6. המשתמש יישא באחריות הבלעדית לשמור ולאבטח את אמצעי הזיהוי על מנת להבטיח כי לא יתבצע בהם שימוש, מכל סוג שהוא  על ידי כל אדם, ללא היתר מפורש של המשתמש. מבלי לגרוע מהאמור, מומלץ כי המשתמש יבצע יציאה מסודרת מהאתר או מכל שירות אליו נכנס באמצעות אמצעי הזיהוי.
 7. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן כי מסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר מהווה תנאי הכרחי להשלמת הליך ההרשמה. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי בצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש, בתנאי השימוש, לרבות במדיניות הפרטיות ו/או בתנאי השימוש הייעודיים. המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ישמרו במאגר המידע של החברה ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות פרטיות זו ובהתאם להוראות כל דין.
 8. החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, למטרות סטטיסטיות ושיווקיות ועל מנת לשפר את חזות ותפקוד האתר וכן  על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים או שירותים המוצעים על ידו. המשתמש יהיה רשאי להודיע למפעילת האתר ו/או בעלות האתר בכל עת כי הוא מסרב לקבל מידע שיווקי ופרסומי כאמור לעיל.

אספקת המוצרים ללקוח:

 1. החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
  1.  כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.
  2.  שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
  3.  כל סיבה שאינה בשליטת החברה.
  4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות תהיה החברה רשאית לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
  אין אספקה אל מעבר לקו הירוק (חוץ מהמוצרים שנשלחים בדואר רשום)
 2. החברה תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת, ויפעל לספק את המוצר או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה , וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.
 3. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.

ביטול עסקה:

 1. מדיניות זו חלה על עסקאות שבוצעו באתר האינטרנט (מכר מרחוק) ובעסקאות שבוצעו טלפונית בלבד.
 2. החזרת מוצר מדף:
  ניתן להחזיר מוצר מדף שנרכש באתר ו/או שהוזמן טלפונית עד 14 יום מתאריך הקנייה ולקבל זיכוי או החזר כספי מלא במידה והתקיימו התנאים הבאים:
  א.       הוחזר באריזתו המקורית ולא חלה הרעה מוחשית במוצר ובאריזתו.
  ב.       לא נעשה במוצר שימוש כלשהו.
 3. לא ניתן להחזיר תוכנות ו/או מוצרים מתכלים גם במסגרת 14 יום מהקנייה.
 4. לא ניתן להחזיר את המוצר במידה ועברו 14 יום מתאריך הקנייה.
 5. החברה תזכה את הלקוח באופן בו שילם, במקרה של תשלום מזומן ההחזר יהיה באמצעות זיכוי בכרטיס האשראי, או בהמחאה שתישלח לכתובת הלקוח בדואר רשום עד 14 יום,מיום הביטול. כרטיסי אשראי יזוכו מול חברת האשראי.
 6. אם סופק המוצר ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר אל אחד מסניפי הרשת, על הלקוח מוסכם כי יחזיר את המוצר שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא ובצרוף חשבונית מקור.
 7. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאית החברה לבטל את המכירה ולהשיב את הכסף לצרכן או להציע מוצר חלופי שווה ערך . בשל ביטול העסקה יושב הכסף ללקוח, הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .

שירות לקוחות:

 1. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר או בנושא המפרט הטכני של המוצר ונושאי אחריות  ניתן לפנות אל שרות הלקוחות  :                                                                                       בטלפון: 072-2366966, במייל: info@yaadtech.co.il
 2. לכל שירותי הלקוחות השונים של מוצרינו הינכם מוזמנים לפנות ללשונית "התמיכה" בראש אתר הבית שם תמצאו את כל המידע הנחוץ לכם.